بسمه تعالی

اهداء غذای حضرتی به ساکنین روستای داود آباد ورامین 

روز یکشنبه مورخه ۲۵-۶-۱۳۹۷ 

 

اهداء غذای حضرتی به اهالی روستای داود آباد ورامین